Câu lệnh “if”, “else if” và “else” là gì?


Câu lệnh "if" trong lập trình là một câu lệnh điều kiện được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và thực hiện một hành động nếu điều kiện đó đúng. Cú pháp của câu lệnh "if" như sau: if (điều kiện) { // Thực hiện hành động nếu điều kiện đúng } Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm tra xem một số có lớn hơn 10 hay không, bạn có thể sử dụng câu lệnh "if" như sau:
int số = 15;

if (số > 10) {

  // Thực hiện hành động nếu số lớn hơn 10

  System.out.println("Số lớn hơn 10");

}
Trong ví dụ trên, vì số là 15 và lớn hơn 10, nên câu lệnh "System.out.println("Số lớn hơn 10");" sẽ được thực hiện và kết quả sẽ được in ra là "Số lớn hơn 10". Câu lệnh "else if" và "else" là các câu lệnh điều kiện khác được sử dụng trong lập trình. Câu lệnh "else if" được sử dụng để kiểm tra một điều kiện khác nếu điều kiện trước đó không đúng. Cú pháp của câu lệnh "else if" như sau:
if (điều kiện1) {

  // Thực hiện hành động nếu điều kiện1 đúng

} else if (điều kiện2) {

  // Thực hiện hành động nếu điều kiện2 đúng

}
Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm tra xem một số có lớn hơn 10 hay không, và nếu số đó lớn hơn 10 thì in ra "Số lớn hơn 10", ngược lại nếu số đó bằng 10 thì in ra "Số bằng 10", bạn có thể sử dụng câu lệnh "else if" như sau:
int số = 10;

if (số > 10) {

  // Thực hiện hành động nếu số lớn hơn 10

  System.out.println("Số lớn hơn 10");

} else if (số == 10) {

  // Thực hiện hành động nếu số bằng 10

  System.out.println("Số bằng 10");

}
Trong ví dụ trên, vì số là 10 và không lớn hơn 10, nên câu lệnh "else if (số == 10)" sẽ được kiểm tra và kết quả sẽ được in ra là "Số bằng 10". Câu lệnh "else" được sử dụng để thực hiện một hành động nếu tất cả các điều kiện trước đó đều sai. Cú pháp của câu lệnh "else" như sau:
if (điều kiện1) {

  // Thực hiện hành động nếu điều kiện1 đúng

} else if (điều kiện2) {

  // Thực hiện hành động nếu điều kiện2 đúng

} else {

  // Thực hiện hành động nếu tất cả các điều kiện trước đó đều sai

}
Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm tra xem một số có lớn hơn 10 hay không, và nếu số đó lớn hơn 10 thì in ra "Số lớn hơn 10", ngược lại nếu số đó bằng 10 thì in ra "Số bằng 10", và nếu số đó nhỏ hơn 10 thì in ra "Số nhỏ hơn 10", bạn có thể sử dụng câu lệnh "else" như sau:
int số = 5;

if (số > 10) {

  // Thực hiện hành động nếu số lớn hơn 10

  System.out.println("Số lớn hơn 10");

} else if (số == 10) {

  // Thực hiện hành động nếu số bằng 10

  System.out.println("Số bằng 10");

} else {

  // Thực hiện hành động nếu tất cả các điều kiện trước đó đều sai

  System.out.println("Số nhỏ hơn 10");

}
Trong ví dụ trên, vì số là 5 và không lớn hơn 10 cũng không bằng 10, nên câu lệnh "else" sẽ được thực hiện và kết quả sẽ được in ra là "Số nhỏ hơn 10".

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn