Kiểm tra tốc độ mạng

Đây là công cụ kiểm tra tốc độ mạng của Openspeedtest.
Mình nghĩ các bạn chỉ nên tham khảo vì tốc độ thực tế phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Provided by OpenSpeedtest.com


Bình luận