Tạo trang chuyển hướng qua liên kết khác tự động trên BLOGSPOT

Confirmredirec link là một kiểu dạng chuyển hướng các liên kết bên ngoài blog thông dụng, phổ biến trên hầu hết trang web, diễn đàn. 

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang chuyển hướng liên kết cho blogspot. 

1, Các tính năng
 • Đơn giản, dễ sử dụng
 • Tự động nhận biết các link bên ngoài blog để chuyển hướng (có danh sách trắng)
 • Tự động chuyển hướng
 • Đếm ngược thời gian để chuyển hướng
2, Hướng dẫn
 • Tạo một trang trong blog /p/go.html
 • Xóa sạch nội dung và nhập CODE CHUYỂN HƯỚNG
<style> #button1 {     background-color: #4CAF50;     border: none;     border-radius: 4px;     color: white;     padding: 7px 14px;     text-align: center;     text-decoration: none;     display: inline-block;     font-size: 14px;     cursor: pointer; } #button2 {     background-color: #008CBA;     border: none;     border-radius: 4px;    color: white;     padding: 7px 14px;     text-align: center;     text-decoration: none;     display: inline-block;     font-size: 14px;     cursor: pointer; } .footer-credits{display:none;}
  .red {color: red;}   .right {
    float: right;
    width: 200px;
    border: 3px solid red;
    padding: 12px;
  }</style>

<script>  function getQueryVariable(variable) {        var query = window.location.search.substring(1);        var vars = query.split("&");        for (var i=0;i<vars.length;i++) {                var pair = vars[i].split("=");                if(pair[0] == variable){return pair[1];}        }        return(false); } var time = 30; var page = getQueryVariable("link"); function countDown(){ time--; gett("timecount").innerHTML = time; if(time == -1){ window.location = page; } } function gett(id){ if(document.getElementById) return document.getElementById(id); if(document.all) return document.all.id; if(document.layers) return document.layers.id; if(window.opera) return window.opera.id; } function init(){ if(gett('timecount')){ setInterval(countDown, 1000); gett("timecount").innerHTML = time; } else{ setTimeout(init, 50); } } document.onload = init(); $(document).ready(function(){  $('.link-out-btn').click(function(){     window.location = page;  });  $('#linkout').text(page); }); </script> 

<script> function closeWindow() {         window.open('','_parent','');         window.close();     } </script>

<h3>
Bạn vừa nhấp vào một liên kết không thuộc <b><a href="https://www.tranthanh.name.vn/">TRANTHANH.NAME.VN</a></b>   <br /> <div style="text-align: center;"> <button class="link-out-btn" id="button1">Đồng ý</button> <button id="button2" onclick="javascript:closeWindow();">Từ chối</button>
  <br /> Tự chuyển hướng sau <div class="red"><span id="timecount"></span></div> giây! <br />
  </div>
   Liên kết bạn muốn đến:<div class="red"><span id="linkout"></span></div>
  </h3>

 • Thay thế TÊN MIỀN TRANTHANH.NAME.VN bằng địa chỉ blog của bạn.
 • Tiếp theo truy cập vào Chủ đề => Chỉnh sửa HTML. Thêm đoạn này vào <head>:

<!--[CHUYEN HUONG URL]-->

  <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>

<b:else/>

<script>

var redirect = &#39;int&#39;;

var exclude_domains = [&#39;tranthanh.name.vn&#39;, &#39;www.tranthanh.name.vn&#39;,&#39;bp.blogspot.com&#39;,];

//<![CDATA[

var DOMAssistant=function(){var G=function(){};var C=/*@cc_on!@*/false;var F=C&&parseFloat(navigator.appVersion)<6;var B={},K={},A=true;var J={accesskey:"accessKey","class":"className",colspan:"colSpan","for":"htmlFor",maxlength:"maxLength",readonly:"readOnly",rowspan:"rowSpan",tabindex:"tabIndex",valign:"vAlign",cellspacing:"cellSpacing",cellpadding:"cellPadding"};var I={rules:/\s*(,)\s*/g,selector:/^(\w+)?(#[\w\u00C0-\uFFFF\-\_]+|(\*))?((\.[\w\u00C0-\uFFFF\-_]+)*)?((\[\w+\s*(\^|\$|\*|\||~)?(=\s*([\w\u00C0-\uFFFF\s\-\_\.]+|"[^"]*"|'[^']*'))?\]+)*)?(((:\w+[\w\-]*)(\((odd|even|\-?\d*n?((\+|\-)\d+)?|[\w\u00C0-\uFFFF\-_\.]+|"[^"]*"|'[^']*'|((\w*\.[\w\u00C0-\uFFFF\-_]+)*)?|(\[#?\w+(\^|\$|\*|\||~)?=?[\w\u00C0-\uFFFF\s\-\_\.\'\"]+\]+)|(:\w+[\w\-]*))\))?)*)?(>|\+|~)?/,id:/^#([\w\u00C0-\uFFFF\-\_]+)$/,tag:/^(\w+)/,relation:/^(>|\+|~)$/,pseudo:/^:(\w[\w\-]*)(\((.+)\))?$/,pseudos:/:(\w[\w\-]*)(\(([^\)]+)\))?/g,attribs:/\[(\w+)\s*(\^|\$|\*|\||~)?=?\s*([\w\u00C0-\uFFFF\s\-_\.]+|"[^"]*"|'[^']*')?\]/g,classes:/\.([\w\u00C0-\uFFFF\-_]+)/g,quoted:/^["'](.*)["']$/,nth:/^((odd|even)|([1-9]\d*)|((([1-9]\d*)?)n([\+\-]\d+)?)|(\-(([1-9]\d*)?)n\+(\d+)))$/};var E=function(M,L){M.push.apply(M,[].slice.apply(L));return M};if(C){E=function(N,M){if(M.slice){return N.concat(M)}var L=0,O;while((O=M[L++])){N[N.length]=O}return N}}var D=function(O,N){if(O.indexOf){return O.indexOf(N)>=0}for(var M=0,L=O.length;M<L;M++){if(O[M]===N){return true}}return false};var H=function(N,L){var M=N.parentNode;return L===document||M===L||(M!==document&&H(M,L))};return{isIE:C,camel:J,allMethods:[],publicMethods:["cssSelect","elmsByClass","elmsByAttribute","elmsByTag"],initCore:function(){this.applyMethod.call(window,"$",this.$);this.applyMethod.call(window,"$$",this.$$);window.DOMAssistant=this;if(C){G=Array}G.prototype=[];G.prototype.each=function(N){for(var M=0,L=this.length;M<L;M++){N.call(this[M])}return this};G.prototype.first=function(){return(typeof this[0]!=="undefined")?DOMAssistant.addMethodsToElm(this[0]):null};G.prototype.end=function(){return this.previousSet};this.attach(this)},addMethods:function(L,M){if(typeof this.allMethods[L]==="undefined"){this.allMethods[L]=M;this.addHTMLArrayPrototype(L,M)}},addMethodsToElm:function(M){for(var L in this.allMethods){if(typeof this.allMethods[L]!=="undefined"){this.applyMethod.call(M,L,this.allMethods[L])}}return M},applyMethod:function(M,L){if(typeof this[M]!=="function"){this[M]=L}},attach:function(N){var L=N.publicMethods;if(typeof L==="undefined"){for(var P in N){if(P!=="init"&&typeof N[P]!=="undefined"){this.addMethods(P,N[P])}}}else{if(L.constructor===Array){for(var M=0,O;(O=L[M]);M++){this.addMethods(O,N[O])}}}if(typeof N.init==="function"){N.init()}},addHTMLArrayPrototype:function(L,M){G.prototype[L]=function(){var P=new G();P.previousSet=this;var Q;for(var O=0,N=this.length;O<N;O++){Q=M.apply(this[O],arguments);if(!!Q&&Q.constructor===Array){P=E(P,Q)}else{P.push(Q)}}return P}},clearHandlers:function(){var Q=this.all||this.getElementsByTagName("*");for(var P=0,R,L;(R=Q[P++]);){if((L=R.attributes)){for(var N=0,O=L.length,M;N<O;N++){M=L[N].nodeName.toLowerCase();if(typeof R[M]==="function"){R[M]=null}}}}},setCache:function(L){A=L},$:function(){var O=arguments[0];if(arguments.length===1&&(typeof O==="object"||(typeof O==="function"&&!!O.nodeName))){return DOMAssistant.$$(O)}var Q=new G();for(var M=0,L,P;(L=arguments[M]);M++){if(typeof L==="string"){L=L.replace(/^[^#]*(#)/,"$1");if(I.id.test(L)){if((P=DOMAssistant.$$(L.substr(1),false))){Q.push(P)}}else{var N=(document.all||document.getElementsByTagName("*")).length;Q=(!document.querySelectorAll&&A&&K.rule&&K.rule===L&&K.doc===N)?K.elms:E(Q,DOMAssistant.cssSelection.call(document,L));K={rule:L,elms:Q,doc:N}}}}return Q},$$:function(Q,N){var P=(typeof Q==="object"||(typeof Q==="function"&&!!Q.nodeName))?Q:document.getElementById(Q);var O=N||true;if(typeof Q==="string"&&P&&P.id!==Q){P=null;for(var L=0,M;(M=document.all[L]);L++){if(M.id===Q){P=M;break}}}if(P&&O){DOMAssistant.addMethodsToElm(P)}return P},getSequence:function(P){var Q,O=2,M=-1,L=-1,N=I.nth.exec(P.replace(/^0n\+/,"").replace(/^2n$/,"even").replace(/^2n+1$/,"odd"));if(!N){return null}if(N[2]){Q=(N[2]==="odd")?1:2;L=(Q===1)?1:0}else{if(N[3]){Q=parseInt(N[3],10);O=0;M=Q}else{if(N[4]){O=N[6]?parseInt(N[6],10):1;Q=N[7]?parseInt(N[7],10):0;while(Q<1){Q+=O}L=(Q>O)?(Q-O)%O:((Q===O)?0:Q)}else{if(N[8]){O=N[10]?parseInt(N[10],10):1;Q=M=parseInt(N[11],10);while(Q>O){Q-=O}L=(M>O)?(M-O)%O:((M===O)?0:M)}}}}return{start:Q,add:O,max:M,modVal:L}},cssByDOM:function(L){var AL=L.replace(I.rules,"$1").split(",");var AD=new G(),At=[],AI=[];var y,AU,X,T,d,Ax,N,Ak,Q,Z,M,Au,AO,O,AK;try{y=new RegExp("(?:\\[[^\\[]*\\]|\\(.*\\)|[^\\s\\+>~\\[\\(])+|[\\+>~]","g")}catch(Am){y=/[^\s]+/g}function AR(i){i=i||At;for(var e=0,a=i.length;e<a;e++){i[e].added=null}}function S(){for(var e=0,a=AU.length;e<a;e++){AU[e].childElms=null}}function Aq(k,a){for(var l=0,o;(o=k[l]);l++){var n=false;for(var e=0,m;(m=a[e]);e++){if(m===o){n=true;a.splice(e,1);break}}if(n){k.splice(l--,1)}}return k}function U(e,a){return C?e[J[a.toLowerCase()]||a]:e.getAttribute(a,2)}function g(a,e){a=a?a.replace(I.quoted,"$1").replace(/\./g,"\\."):null;switch(e){case"^":return"^"+a;case"$":return a+"$";case"*":return a;case"|":return"^"+a+"(\\-\\w+)*$";case"~":return"\\b"+a+"\\b";default:return a?"^"+a+"$":null}}function v(a,e){return F?((a==="*")?e.all:e.all.tags(a)):e.getElementsByTagName(a)}function AM(a,e){a=a||"*";e=e||document;return(e===document||e.lastModified)?B[a]||(B[a]=v(a,document)):v(a,e)}function Av(m,A5,j){AU=[];var k=A5.split("-"),r=[],AW=0,A4,AV;var l=(A4=/\-of\-type$/.test(A5))?"nodeName":"nodeType";function A6(A8){var A7=A4?A8.nodeName:1;while((A8=A8.previousSibling)&&A8[l]!==A7){}return A8}function q(A8){var A7=A4?A8.nodeName:1;while((A8=A8.nextSibling)&&A8[l]!==A7){}return A8}var o={first:function(A7){return !A6(A7)},last:function(A7){return !q(A7)},empty:function(A7){return !A7.childNodes.length},enabled:function(A7){return !Q.disabled&&Q.type!=="hidden"},disabled:function(A7){return Q.disabled},checked:function(A7){return Q.checked},contains:function(A7){return(Q.innerText||Q.textContent||"").indexOf(j.replace(I.quoted,"$1"))>-1},other:function(A7){return U(Q,A5)===j}};function i(A7){while((Q=m[AW++])){if(o[A7](Q)){r[r.length]=Q}}return r}var A1=k[0]||null;if(A1&&o[A1]){return i(A1)}switch(A1){case"only":var s;while((Q=m[AW++])){Z=Q.parentNode;if(Z!==s){if(!A6(Q)&&!q(Q)){r[r.length]=Q}s=Z}}break;case"nth":if(/^n$/.test(j)){r=m}else{var A3=(k[1]==="last")?["lastChild","previousSibling"]:["firstChild","nextSibling"];AK=DOMAssistant.getSequence.call(this,j);if(AK){while((Q=m[AW++])){Z=Q.parentNode;if(!Z.childElms){var A0=0,AX=Q.nodeName;AO=AK.start;O=Z[A3[0]];while(O&&(AK.max<0||AO<=AK.max)){var A2=O.nodeName;if((A4&&A2===AX)||(!A4&&O.nodeType===1)){if(++A0===AO){if(A2===AX){r[r.length]=O}AO+=AK.add}}O=O[A3[1]]}Z.childElms=true;AU[AU.length]=Z}}S()}}break;case"target":var e=document.location.hash.slice(1);if(e){while((Q=m[AW++])){if(U(Q,"name")===e||U(Q,"id")===e){r[r.length]=Q;break}}}break;case"not":if((AV=I.pseudo.exec(j))){r=Aq(m,Av(m,AV[1]?AV[1].toLowerCase():null,AV[3]||null))}else{for(var AY in I){if(I[AY].lastIndex){I[AY].lastIndex=0}}j=j.replace(I.id,"[id=$1]");var u=I.tag.exec(j);var n=I.classes.exec(j);var t=I.attribs.exec(j);var a=new RegExp(t?g(t[3],t[2]):"(^|\\s)"+(u?u[1]:n?n[1]:"")+"(\\s|$)","i");while((M=m[AW++])){Au=null;if(u&&!a.test(M.nodeName)){Au=M}else{if(n&&!a.test(M.className)){Au=M}else{if(t){var AZ=U(M,t[1]);if(!AZ||!a.test(AZ)){Au=M}}}}if(Au&&!Au.added){Au.added=true;r[r.length]=Au}}}break;default:return i("other")}return r}for(var Ao=0;(X=AL[Ao]);Ao++){if(Ao&&D(AL.slice(0,Ao),X)){continue}At=[this];T=X.match(y);for(var Al=0,V;(V=T[Al]);Al++){AI=[];if(Al>0&&I.relation.test(V)){if((d=I.relation.exec(V))){var Ar=null,AS=T[Al+1];if((Ax=I.tag.exec(AS))){Ax=Ax[1];N=new RegExp("(^|\\s)"+Ax+"(\\s|$)","i")}else{if(I.id.test(AS)){Ar=DOMAssistant.$(AS)||null}}for(var Aj=0,c;(c=At[Aj]);Aj++){switch(d[0]){case">":var AF=Ar||AM(Ax,c);for(var Ah=0,AA;(AA=AF[Ah]);Ah++){if(AA.parentNode===c){AI[AI.length]=AA}}break;case"+":while((c=c.nextSibling)&&c.nodeType!==1){}if(c){if((Ar&&Ar[0]===c)||(!Ar&&(!Ax||N.test(c.nodeName)))){AI[AI.length]=c}}break;case"~":while((c=c.nextSibling)&&!c.added){if((Ar&&Ar[0]===c)||(!Ar&&(!Ax||N.test(c.nodeName)))){c.added=true;AI[AI.length]=c}}break}}At=AI;AR();V=T[++Al];if(/^\w+$/.test(V)||I.id.test(V)){continue}At.skipTag=true}}var Aw=I.selector.exec(V);var AH={tag:(!Aw[1]||Aw[3]==="*")?"*":Aw[1],id:(Aw[3]!=="*")?Aw[2]:null,allClasses:Aw[4],allAttr:Aw[6],allPseudos:Aw[11]};if(AH.id){var f=0,Ap=document.getElementById(AH.id.replace(/#/,""));if(Ap){while(At[f]&&!H(Ap,At[f])){f++}AI=(f<At.length)?[Ap]:[]}At=AI}else{if(AH.tag&&!At.skipTag){if(Al===0&&!AI.length&&At.length===1){At=AI=E([],AM(AH.tag,At[0]))}else{for(var Ag=0,AP=At.length,AB,Ay;Ag<AP;Ag++){AB=AM(AH.tag,At[Ag]);for(var Ad=0;(Ay=AB[Ad]);Ad++){if(!Ay.added){Ay.added=true;AI[AI.length]=Ay}}}At=AI;AR()}}}if(!AI.length){break}At.skipTag=false;if(AH.allClasses){var Ac=0,Ae=[],Y=AH.allClasses.split(".").slice(1);while((Ak=At[Ac++])){var Ai=true,Az=Ak.className;if(Az&&Az.length){Az=Az.split(" ");for(var Aa=0,Ab=Y.length;Aa<Ab;Aa++){if(!D(Az,Y[Aa])){Ai=false;break}}if(Ai){Ae[Ae.length]=Ak}}}At=AI=Ae}if(AH.allAttr){var w=0,AE=[],Af=[],AJ=AH.allAttr.match(/\[[^\]]+\]/g);for(var z=0,P=AJ.length,x,AQ;z<P;z++){I.attribs.lastIndex=0;x=I.attribs.exec(AJ[z]);AQ=g(x[3],x[2]||null);AE[z]=[(AQ?new RegExp(AQ):null),x[1]]}while((Ak=AI[w++])){for(var p=0,AG=AE.length;p<AG;p++){var R=true,AC=AE[p][0],An=U(Ak,AE[p][1]);if(!AC&&An===true){continue}if((!AC&&(!An||typeof An!=="string"||!An.length))||(!!AC&&!AC.test(An))){R=false;break}}if(R){Af[Af.length]=Ak}}At=AI=Af}if(AH.allPseudos){var W=AH.allPseudos.match(I.pseudos);for(var h=0,As=W.length;h<As;h++){I.pseudos.lastIndex=0;var AT=I.pseudos.exec(W[h]);var b=AT[1]?AT[1].toLowerCase():null;var AN=AT[3]||null;AI=Av(AI,b,AN);AR(AI)}At=AI}}AD=E(AD,At)}return AD},cssByXpath:function(M){var N={xhtml:"http://www.w3.org/1999/xhtml"};var O=(document.documentElement.namespaceURI===N.xhtml)?"xhtml:":"";var L=function P(Q){return N[Q]||null};DOMAssistant.cssByXpath=function(l){if(/:checked/.test(l)){return DOMAssistant.cssByDOM.call(this,l)}var X=l.replace(I.rules,"$1").split(",");var W=new G();var p,r,f,U,V,Z;var q=new RegExp("(?:\\[[^\\[]*\\]|\\(.*\\)|[^\\s\\+>~\\[\\(])+|[\\+>~]","g");function h(i,t,k,j){j=j?j.replace(I.quoted,"$1"):j;switch(k){case"^":return"starts-with(@"+t+', "'+j+'")';case"$":return"substring(@"+t+", (string-length(@"+t+") - "+(j.length-1)+"), "+j.length+') = "'+j+'"';case"*":return'contains(concat(" ", @'+t+', " "), "'+j+'")';case"|":return"(@"+t+'="'+j+'" or starts-with(@'+t+', "'+j+'-"))';case"~":return'contains(concat(" ", @'+t+', " "), " '+j+' ")';default:return"@"+t+(j?'="'+j+'"':"")}}function T(i,t,k,j){return"["+h(i,t,k,j)+"]"}function n(y,x,k){y=/\-child$/.test(x)?"*":y;var t="",v=x.split("-"),u;switch(v[0]){case"nth":if(!/^n$/.test(k)){var j=((v[1]==="last")?"(count(following-sibling::":"(count(preceding-sibling::")+y+") + 1)";if((Z=DOMAssistant.getSequence.call(this,k))){t=(Z.start===Z.max)?j+" = "+Z.start:j+" mod "+Z.add+" = "+Z.modVal+((Z.start>1)?" and "+j+" >= "+Z.start:"")+((Z.max>0)?" and "+j+" <= "+Z.max:"")}}break;case"not":var w=(u=I.pseudo.exec(k))?n(y,u[1]?u[1].toLowerCase():null,u[3]||null):k.replace(I.id,"[id=$1]").replace(I.tag,"self::$1").replace(I.classes,'contains(concat(" ", @class, " "), " $1 ")').replace(I.attribs,h);t="not("+w+")";break;case"first":return"not(preceding-sibling::"+y+")";case"last":return"not(following-sibling::"+y+")";case"only":return"not(preceding-sibling::"+y+" or following-sibling::"+y+")";case"empty":return"count(child::*) = 0 and string-length(text()) = 0";case"contains":return'contains(., "'+k.replace(I.quoted,"$1")+'")';case"enabled":return'not(@disabled) and not(@type="hidden")';case"disabled":return"@disabled";case"target":var i=document.location.hash.slice(1);return'@name="'+i+'" or @id="'+i+'"';default:return"@"+x+'="'+k+'"'}return t}for(var m=0;(p=X[m]);m++){if(m&&D(X.slice(0,m),p)){continue}r=p.match(q);f=".";for(var g=0,o=r.length;g<o;g++){U=I.selector.exec(r[g]);V={tag:O+((!U[1]||U[3]==="*")?"*":U[1]),id:(U[3]!=="*")?U[2]:null,allClasses:U[4],allAttr:U[6],allPseudos:U[11],tagRelation:U[23]};if(V.tagRelation){var a={">":"/child::","+":"/following-sibling::*[1]/self::","~":"/following-sibling::"};f+=a[V.tagRelation]||""}else{f+=(g>0&&I.relation.test(r[g-1]))?V.tag:("/descendant::"+V.tag)}if(V.id){f+='[@id = "'+V.id.replace(/^#/,"")+'"]'}if(V.allClasses){f+=V.allClasses.replace(I.classes,'[contains(concat(" ", @class, " "), " $1 ")]')}if(V.allAttr){f+=V.allAttr.replace(I.attribs,T)}if(V.allPseudos){var Y=V.allPseudos.match(I.pseudos);for(var e=0,R=Y.length;e<R;e++){I.pseudos.lastIndex=0;var S=I.pseudos.exec(Y[e]);var s=S[1]?S[1].toLowerCase():null;var Q=S[3]||null;var b=n(V.tag,s,Q);if(b.length){f+="["+b+"]"}}}}var d=document.evaluate(f,this,L,0,null),c;while((c=d.iterateNext())){W.push(c)}}return W};return DOMAssistant.cssByXpath.call(this,M)},cssSelection:function(M){DOMAssistant.cssSelection=document.evaluate?DOMAssistant.cssByXpath:DOMAssistant.cssByDOM;if(document.querySelectorAll){var L=DOMAssistant.cssSelection;DOMAssistant.cssSelection=function(N){try{var P=new G();return E(P,this.querySelectorAll(N))}catch(O){return L.call(this,N)}}}return DOMAssistant.cssSelection.call(this,M)},cssSelect:function(L){return DOMAssistant.cssSelection.call(this,L)},elmsByClass:function(N,L){var M=(L||"")+"."+N;return DOMAssistant.cssSelection.call(this,M)},elmsByAttribute:function(M,N,L,P){var O=(L||"")+"["+M+((N&&N!=="*")?((P||"")+"="+N+"]"):"]");return DOMAssistant.cssSelection.call(this,O)},elmsByTag:function(L){return DOMAssistant.cssSelection.call(this,L)}}}();DOMAssistant.initCore();DOMAssistant.AJAX=function(){var globalXMLHttp=null;var readyState=0;var status=-1;var statusText="";var requestPool=[];var createAjaxObj=function(url,method,callback,addToContent){var params=null;if(/POST/i.test(method)){url=url.split("?");params=url[1];url=url[0]}return{url:url,method:method,callback:callback,params:params,headers:{},responseType:"text",addToContent:addToContent||false}};var inProgress=function(xhr){return(!!xhr&&xhr.readyState>=1&&xhr.readyState<=3)};return{publicMethods:["ajax","get","post","load"],initRequest:function(){var XMLHttp=null;if(!!window.XMLHttpRequest){XMLHttp=new XMLHttpRequest();DOMAssistant.AJAX.initRequest=function(){return requestPool.length?requestPool.pop():new XMLHttpRequest()}}else{if(!!window.ActiveXObject){var XMLHttpMS=["Msxml2.XMLHTTP.6.0","Msxml2.XMLHTTP.3.0","Msxml2.XMLHTTP","Microsoft.XMLHTTP"];for(var i=0;i<XMLHttpMS.length;i++){try{XMLHttp=new window.ActiveXObject(XMLHttpMS[i]);DOMAssistant.AJAX.initRequest=function(){return requestPool.length?requestPool.pop():new window.ActiveXObject(XMLHttpMS[i])};break}catch(e){XMLHttp=null}}}}return XMLHttp},ajax:function(ajaxObj){if(!ajaxObj.noParse&&ajaxObj.url&&/\?/.test(ajaxObj.url)&&ajaxObj.method&&/POST/i.test(ajaxObj.method)){var url=ajaxObj.url.split("?");ajaxObj.url=url[0];ajaxObj.params=url[1]+((url[1].length>0&&ajaxObj.params)?("&"+ajaxObj.params):"")}return DOMAssistant.AJAX.makeCall.call(this,ajaxObj)},get:function(url,callback,addToContent){var ajaxObj=createAjaxObj(url,"GET",callback,addToContent);return DOMAssistant.AJAX.makeCall.call(this,ajaxObj)},post:function(url,callback){var ajaxObj=createAjaxObj(url,"POST",callback);return DOMAssistant.AJAX.makeCall.call(this,ajaxObj)},load:function(url,addToContent){DOMAssistant.AJAX.get.call(this,url,DOMAssistant.AJAX.replaceWithAJAXContent,addToContent)},makeCall:function(ajaxObj){var XMLHttp=DOMAssistant.AJAX.initRequest();if(XMLHttp){globalXMLHttp=XMLHttp;(function(elm){var url=ajaxObj.url,method=ajaxObj.method||"GET",callback=ajaxObj.callback,params=ajaxObj.params,headers=ajaxObj.headers,responseType=ajaxObj.responseType||"text",addToContent=ajaxObj.addToContent,timeout=ajaxObj.timeout||null,ex=ajaxObj.exception,timeoutId=null;XMLHttp.open(method,url,true);XMLHttp.setRequestHeader("AJAX","true");XMLHttp.setRequestHeader("X-Requested-With","XMLHttpRequest");if(method==="POST"){var contentLength=params?params.length:0;XMLHttp.setRequestHeader("Content-type","application/x-www-form-urlencoded");XMLHttp.setRequestHeader("Content-length",contentLength);if(XMLHttp.overrideMimeType){XMLHttp.setRequestHeader("Connection","close")}}if(responseType==="json"){XMLHttp.setRequestHeader("Accept","application/json, text/javascript, */*")}for(var i in headers){if(typeof i==="string"){XMLHttp.setRequestHeader(i,headers[i])}}if(typeof callback==="function"){XMLHttp.onreadystatechange=function(){try{if(XMLHttp.readyState===4){window.clearTimeout(timeoutId);status=XMLHttp.status;statusText=XMLHttp.statusText;readyState=4;if(!status||status!==200){throw new Error(statusText)}var response=/xml/i.test(responseType)?XMLHttp.responseXML:XMLHttp.responseText;if(/json/i.test(responseType)){response=(typeof JSON==="object"&&typeof JSON.parse==="function")?JSON.parse(response):eval("("+response+")")}globalXMLHttp=null;XMLHttp.onreadystatechange=function(){};requestPool.push(XMLHttp);callback.call(elm,response,addToContent)}}catch(e){globalXMLHttp=XMLHttp=null;if(typeof ex==="function"){ex.call(elm,e);ex=null}}}}XMLHttp.send(params);if(timeout){timeoutId=window.setTimeout(function(){if(inProgress(XMLHttp)){XMLHttp.abort();if(typeof ex==="function"){readyState=0;status=408;statusText="Request timeout";globalXMLHttp=XMLHttp=null;ex.call(elm,new Error(statusText));ex=null}}},timeout)}})(this)}return this},replaceWithAJAXContent:function(content,add){if(add){this.innerHTML+=content}else{DOMAssistant.clearHandlers.apply(this);this.innerHTML=content}},getReadyState:function(){return(globalXMLHttp&&typeof globalXMLHttp.readyState!=="undefined")?globalXMLHttp.readyState:readyState},getStatus:function(){return status},getStatusText:function(){return statusText}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.AJAX);DOMAssistant.CSS=function(){return{addClass:function(B){if(!DOMAssistant.CSS.hasClass.call(this,B)){var A=this.className;this.className=A+(A.length?" ":"")+B}return this},removeClass:function(A){return DOMAssistant.CSS.replaceClass.call(this,A)},replaceClass:function(B,C){var A=new RegExp(("(^|\\s)"+B+"(\\s|$)"),"i");this.className=this.className.replace(A,function(D,G,F){var E=C?(G+C+F):"";if(/^\s+.*\s+$/.test(D)){E=D.replace(/(\s+).+/,"$1")}return E}).replace(/^\s+|\s+$/g,"");return this},hasClass:function(A){return new RegExp(("(^|\\s)"+A+"(\\s|$)"),"i").test(this.className)},setStyle:function(C,D){if(this.filters&&(typeof C==="string"?/opacity/i.test(C):C.opacity)){this.style.filter="alpha(opacity="+(D||C.opacity||1)*100+")"}if(typeof this.style.cssText!=="undefined"){var A=this.style.cssText;if(typeof C==="object"){for(var B in C){if(typeof B==="string"){A+=";"+B+":"+C[B]}}}else{A+=";"+C+":"+D}this.style.cssText=A}return this},getStyle:function(A){var C="";A=A.toLowerCase();if(document.defaultView&&document.defaultView.getComputedStyle){C=document.defaultView.getComputedStyle(this,"").getPropertyValue(A)}else{if(this.currentStyle){if(this.filters&&/^opacity$/.test(A)){var B=this.filters["DXImageTransform.Microsoft.Alpha"]||this.filters.alpha||{};C=(B.opacity||100)/100}else{A=A.replace(/^float$/,"styleFloat").replace(/\-(\w)/g,function(D,E){return E.toUpperCase()});C=this.currentStyle[A]}if(C==="auto"&&/^(width|height)$/.test(A)&&this.currentStyle.display!=="none"){C=this["offset"+A.charAt(0).toUpperCase()+A.substr(1)]+"px"}}}return C}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.CSS);DOMAssistant.Content=function(){var A=DOMAssistant.$;return{init:function(){DOMAssistant.setCache(false)},prev:function(){var B=this;while((B=B.previousSibling)&&B.nodeType!==1){}return A(B)},next:function(){var B=this;while((B=B.nextSibling)&&B.nodeType!==1){}return A(B)},create:function(D,C,B,E){var F=A(document.createElement(D));if(C){F=F.setAttributes(C)}if(typeof E!=="undefined"){F.addContent(E)}if(B){DOMAssistant.Content.addContent.call(this,F)}return F},setAttributes:function(B){if(DOMAssistant.isIE){var C=function(G,E,F){var D=E.toLowerCase();switch(D){case"name":case"type":return document.createElement(G.outerHTML.replace(new RegExp(D+"=[a-zA-Z]+")," ").replace(">"," "+D+"="+F+">"));case"style":G.style.cssText=F;return G;default:G[DOMAssistant.camel[D]||E]=F;return G}};DOMAssistant.Content.setAttributes=function(D){var H=this;var G=this.parentNode;for(var F in D){if(typeof D[F]==="string"||typeof D[F]==="number"){var E=C(H,F,D[F]);if(G&&/(name|type)/i.test(F)){if(H.innerHTML){E.innerHTML=H.innerHTML}G.replaceChild(E,H)}H=E}}return A(H)}}else{DOMAssistant.Content.setAttributes=function(D){for(var E in D){if(/class/i.test(E)){this.className=D[E]}else{this.setAttribute(E,D[E])}}return this}}return DOMAssistant.Content.setAttributes.call(this,B)},addContent:function(C){var B=typeof C;if(B==="string"||B==="number"){this.innerHTML+=C}else{if(B==="object"||(B==="function"&&!!C.nodeName)){this.appendChild(C)}}return this},replaceContent:function(B){DOMAssistant.clearHandlers.apply(this);this.innerHTML="";return DOMAssistant.Content.addContent.call(this,B)},replace:function(G,B){var F=typeof G;if(F==="string"||F==="number"){var E=this.parentNode;var D=A(E).create("div",null,false,G);for(var C=D.childNodes.length-1;C>=0;C--){E.insertBefore(D.childNodes[C],this.nextSibling)}G=this.nextSibling;E.removeChild(this)}else{if(F==="object"||(F==="function"&&!!G.nodeName)){this.parentNode.replaceChild(G,this)}}return B?G:this},remove:function(){this.parentNode.removeChild(this);return null}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.Content);DOMAssistant.Events=function(){var A=1;return{publicMethods:["triggerEvent","addEvent","removeEvent","preventDefault","cancelBubble"],init:function(){window.addEvent=this.addEvent;window.removeEvent=this.removeEvent;DOMAssistant.preventDefault=this.preventDefault;DOMAssistant.cancelBubble=this.cancelBubble},triggerEvent:function(C,F){if(this.events&&this.events[C]){var E={type:C,target:F||this,currentTarget:this,bubbles:false,cancelable:false,preventDefault:function(){},stopPropagation:function(){},timeStamp:+new Date()};for(var D=0,B=this.events[C].length;D<B;D++){this.events[C][D].call(this,E)}}else{if(typeof this["on"+C]==="function"){this["on"+C].call(this,E)}}return this},addEvent:function(B,D){if(/^DOM/.test(B)){if(this.addEventListener){this.addEventListener(B,D,false)}}else{if(!this.uniqueHandlerId){this.uniqueHandlerId=A++}if(!(D.attachedElements&&D.attachedElements[B+this.uniqueHandlerId])){if(!this.events){this.events={}}if(!this.events[B]){this.events[B]=[];var C=this["on"+B];if(C){this.events[B].push(C)}}this.events[B].push(D);this["on"+B]=DOMAssistant.Events.handleEvent;if(typeof this.window==="object"){this.window["on"+B]=DOMAssistant.Events.handleEvent}if(!D.attachedElements){D.attachedElements={}}D.attachedElements[B+this.uniqueHandlerId]=true}}return this},handleEvent:function(B){var G=B||event;var H=G.target||G.srcElement||document;while(H.nodeType!==1&&H.parentNode){H=H.parentNode}G.eventTarget=H;var C=this.events[G.type].slice(0),F,E;if((F=C.length)){for(var D=0;D<F;D++){if(typeof C[D]==="function"){E=C[D].call(this,G)}}return E}},removeEvent:function(B,F){if(this.events&&this.events[B]){var C=this.events[B];for(var E,D=C.length-1;D>=0;D--){E=F||C[D];if(C[D]===E){delete C[D];C.splice(D,1);if(E.attachedElements){E.attachedElements[B+this.uniqueHandlerId]=null}}}}else{if(this["on"+B]&&!F){this["on"+B]=null}}return this},preventDefault:function(B){if(B&&B.preventDefault){DOMAssistant.Events.preventDefault=function(C){C.preventDefault()}}else{DOMAssistant.Events.preventDefault=function(C){event.returnValue=false}}return DOMAssistant.Events.preventDefault(B)},cancelBubble:function(B){if(B&&B.stopPropagation){DOMAssistant.Events.cancelBubble=function(C){C.stopPropagation()}}else{DOMAssistant.Events.cancelBubble=function(C){event.cancelBubble=true}}return DOMAssistant.Events.cancelBubble(B)}}}();DOMAssistant.attach(DOMAssistant.Events);DOMAssistant.DOMLoad=function(){var DOMLoaded=false;var DOMLoadTimer=null;var functionsToCall=[];var addedStrings={};var errorHandling=null;var execFunctions=function(){for(var i=0,il=functionsToCall.length;i<il;i++){try{functionsToCall[i]()}catch(e){if(errorHandling&&typeof errorHandling==="function"){errorHandling(e)}}}functionsToCall=[]};var DOMHasLoaded=function(){if(DOMLoaded){return}DOMLoaded=true;execFunctions()};

/*@cc_on @if(@_win32||@_win64)if(document.getElementById){document.write("<script id="\&quot;ieScriptLoad\&quot;" defer="defer" src="\&quot;//:\&quot;" ><\/script>");document.getElementById("ieScriptLoad").onreadystatechange=function(){if(this.readyState==="complete"){DOMHasLoaded()}}}@end@*/

if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",DOMHasLoaded,false)}if(/KHTML|WebKit|iCab/i.test(navigator.userAgent)){DOMLoadTimer=setInterval(function(){if(/loaded|complete/i.test(document.readyState)){DOMHasLoaded();clearInterval(DOMLoadTimer)}},10)}window.onload=DOMHasLoaded;return{DOMReady:function(){for(var i=0,il=arguments.length,funcRef;i<il;i++){funcRef=arguments[i];if(!funcRef.DOMReady&&!addedStrings[funcRef]){if(typeof funcRef==="string"){addedStrings[funcRef]=true;funcRef=new Function(funcRef)}funcRef.DOMReady=true;functionsToCall.push(funcRef)}}if(DOMLoaded){execFunctions()}},setErrorHandling:function(funcRef){errorHandling=funcRef}}}();DOMAssistant.DOMReady=DOMAssistant.DOMLoad.DOMReady;

if (redirect != 'int' && redirect != 'banner') {

    var redirect = 'int';

}

var url;

function checkLinks() {

    if (typeof(domains) == "object") {

        DOMAssistant.$("body a").each(function () {   

            if (in_object(domains, DOMAssistant.$(this).href)) {       

                if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("https://www.tranthanh.name.vn/p/go.html") != 7) {

                    if (redirect == 'int') {

                        url = "https://www.tranthanh.name.vn/p/go.html?link="+DOMAssistant.$(this).href;

                    } else {

                        url = "https://www.tranthanh.name.vn/p/go.html?link="+DOMAssistant.$(this).href;

                    }

                    DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});

                }           

            }

        });

    } else if (typeof(exclude_domains) == "object") {

        DOMAssistant.$("body a").each(function () { 

            if (!in_object(exclude_domains, DOMAssistant.$(this).href) && DOMAssistant.$(this).href.substr(0,10) != "javascript") {                   

                if (DOMAssistant.$(this).href.toLowerCase().indexOf("https://www.tranthanh.name.vn/p/go.html") != 7) {                           

                    if (redirect == 'int') {

                        url = "https://www.tranthanh.name.vn/p/go.html?link="+DOMAssistant.$(this).href;

                    } else {

                        url = "https://www.tranthanh.name.vn/p/go.html?link="+DOMAssistant.$(this).href;

                    }

                    DOMAssistant.$(this).setAttributes({href : url});               

                }

            }

        });

    }

}

function in_object(obj, val) {

 for(var i = 0, l = obj.length; i < l; i++) { 

        var re = new RegExp(obj[i],"i");     

        if(val.search(re) >0) {

            return true;

  }

 }

 return false;

}

DOMAssistant.DOMReady(checkLinks);

//]]>

</script></b:if>

  <!-- [ HETCHUYENHUONG ] -->

   

 • Chú ý đoạn 

var redirect = &#39;int&#39;;

 • var exclude_domains = [&#39;tranthanh.name.vn&#39;, &#39;www.tranthanh.name.vn&#39;,&#39;bp.blogspot.com&#39;,]; là các tên miền trong danh sách trắng (không ảnh hưởng bởi tự chuyển hướng.  https://www.tranthanh.name.vn/p/go.html là đường link tới trang đã tạo ở bên trên, các bạn có thể sửa theo ý thích của mình.

 • CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG


COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN.  CÔNG SỨC GÀ MỜ CODE NÊN MÌNH ĐÃ TÌM CÁI NÀY RẤT LÂU MỚI LÀM ĐƯỢC. THANKS4 Nhận xét

 1. Qua bên mình có hướng dẫn chất lượng hơn :V

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình làm ngắn gọn để khi bạn nào hiểu rồi có thể tự do chỉn sửa đó bạn.😂

   Xóa
  2. Bạn nên chỉnh lại các link cần qua chuyển hướng và các link không cần chuyển hướng thì tiện hơn, click vào ảnh vẫn phải qua safelink hơi bất tiện.

   Xóa
  3. var exclude_domains = ['tranthanh.name.vn', 'www.tranthanh.name.vn','bp.blogspot.com',]; là các tên miền trong danh sách trắng (không ảnh hưởng bởi tự chuyển hướng. )
   trong bài viết có đó bạn. thêm domain nguồn ảnh là đc

   Xóa

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn