Lệnh kiểm tra số người dùng Online trên Linux

 Cấc bạn muốn biết số người đang online trên Sever Linux?Đây là câu lện kiểm tra đơn giản nhất. 

netstat -ntu|awk '{print $5}'|cut -d: -f1 -s|sort|uniq -c|sort -nk1 -r

Chỉ cần copy câu lệnh trên là được, quá đơn giản phải không nào. 


Bình luận

Mới hơn Cũ hơn