Lệnh kiểm tra số người dùng Online trên Linux - TranThanh.Name.Vn

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Lệnh kiểm tra số người dùng Online trên Linux

 Cấc bạn muốn biết số người đang online trên Sever Linux?Đây là câu lện kiểm tra đơn giản nhất. 

netstat -ntu|awk '{print $5}'|cut -d: -f1 -s|sort|uniq -c|sort -nk1 -r

Chỉ cần copy câu lệnh trên là được, quá đơn giản phải không nào. 


Share with your friends